Медіація як шлях до порозуміння і примирення
«Арифметика емоцій»

Психологічний інструментарій. Якщо людина переживає емоцію, значить вона для чогось потрібна!

 

«ТАНЕЦЬ ЖИТТЯ»

Метафоричні асоціативні карти. Психологічний інструментарій для дослідження важливих
тем через метафору танцю

«УПРАВЛЯЮ СОБОЮ»

Ламіновані картки з психологічними техніками. 
30 комунікативних + 30 управління емоціями + 30 тілесних практик!!! 

"Шепіт емоцій"

 Психологічний інструментарій.  Емоції «прагнуть» бути прожитими і відреагованими, потреби задоволеними, а внутрішні конфлікти залагодженими!

"Дари мудрості"

Психологічний інструментарій. У висловах колоди «Дари мудрості» кожен знаходить подарунок − відповідь на своє запитання!

"Магія запитань"

 

Психологічний інструментарій. 130 коучингових запитань, що мобілізують енергію та спрямовують до бажаного результату. 

Медіація як шлях до порозуміння і примирення

Глава 2. Структура медіації

Стадії медіації та особливості проведення

Справжня перемога тоді, коли ніхто не почуває себе переможеним. 
Будда

1. Відкриття процесу медіації
2. Вступне слово сторін. 
3. Виявлення інтересів. Формулювання порядку денного.
4. Пошук альтернатив.
5. Оцінка висловлених ідей і вибір рішення
6. Заключна стадія. Складання підсумкового документу (за потребою)

 

1. Відкриття процесу медіації (15-20хв)

Мета: формування структури процесу і довіри, закладання основи взаємин.   
Завдання:

Підготувати конфліктуючі сторони до процесу медіації.

Оцінити їхню готовність до перемовин

Отримати згоду на проведення медіації.

Розпочати переговорний процес на рівноправних засадах.

Кроки:
Привітання. Знайомство. Розміщення сторін.
Вступне слово медіатора (короткий опис процесу, принципи, базові правила медіації; роль та повноваження медіатора; правила проведення кокусів; визначення потреби в присутності інших важливих осіб).
Укладання робочої угоди.
Графік роботи в межах процесу
Побажання учасників
Запитання і відповіді
Цільовий підсумок

Умови успішного проведення першої стадії:
Створення і підтримка комфортного фізичного середовища, безпечного емоційного простору, атмосфери довіри як до процесу, так і до самого медіатора. Налагодження робочих взаємин. 
Налаштовування сторін на підхід «виграв-виграв».
Збереження нейтральності, неупередженості медіатора.
Звертання уваги на емоційне блокування, акцент на відповідальності сторін.
Формулювання цільового підсумку.

Цільовий підсумок:
Укладання робочої угоди учасників з медіатором та один з одним.
Підтвердження повноваження медіатора як керівника процесом.
Отримання згоди на проведення процесу медіації.


2. Вступне слово сторін

Мета: дати можливість учасникам висловити власне бачення ситуації і почути іншу сторону; досягнути спільного розуміння і формулювання учасниками сутності конфлікту.
Завдання:
Вислухати історії сторін.
Сприяти звільненню від негативних емоцій
З’ясувати припущення. Відокремити факти від припущень
Почати визначати категорії питань для розгляду.
Підтвердити готовність продовжувати процес.

Кроки
1. Запропонувати одному з учасників розпочати розповідь (подати обґрунтування чому починає саме цей учасник).
Медіатор повторює почуте своїми словами, використовуючи прийом перефразування, відокремлює факти від припущень,  коротко підсумовує почуте.
2. Повторити крок 1 з іншим учасником.
3. Обмін питаннями, репліками, доповненнями з боку учасників щодо почутого. Вентиляція емоцій (допомогти учасникам виявити емоції, відчуття та досвід у ситуації, вивільнення негативних емоцій).  При необхідності нагадати про базові правила.
4. Попросити учасників стисло сформулювати, в чому вони бачать суть конфлікту з врахуванням почутого. Досягнення сумісного розуміння і формулювання учасниками сутності конфлікту.
5. Цільовий підсумок

Умови успішного проведення другої стадії:
Створення умов для безпечного обміну інформацією; спонукання учасників говорити і залучатися до процесу.
Дотримання базових правил медіації.
Надання достатнього часу кожному учаснику для висловлення думок.
Формулювання спрямовуючих до результату запитань.
Емоційно доцільне реагування на інтенсивні емоції сторін або їх блокування.
Відокремлення фактів від припущень. Роз’яснення припущень. Аналіз поведінки замість засудження особистості.
Акцент уваги на спільних інтересах, поглядах, цінностях.
Зосередження уваги на теперішньому і майбутньому.
Акцентування уваги на позитивних змінах у спілкуванні і ставленні
Ведення записів для надання зворотного зв’язку
Формулювання цільового підсумку

Цільовий підсумок:
Підсумок інформації, отриманої під час другої стадії.
Акцентування уваги на досягненні сумісного розуміння учасниками сутності конфлікту.
Підтримка ідеї спільного вирішення проблеми.

3. Виявлення інтересів. Формулювання порядку денного

Мета: досягнути згоди у визначенні і формулюванні суті проблемної ситуації, категорій питань для розгляду, та їх черговості
Завдання:
Дослідити інтереси, потреби, бажання, побоювання і турботи сторін.
Визначити результати, яких учасники хотіли б досягти і які будуть неприйнятними для них за будь-яких обставин.
Сформулювати порядок денний.

 

Кроки
Виявити інтереси, потреби, побоювання і турботи шляхом використання відкритих запитань медіатором, що лежать в основі заявленої проблеми (прийом «Карта конфлікту»).
Вислухати очікування та побажання учасників щодо розв’язання ситуації.
Уточнити суть проблеми та бажання учасників
Визначити теми, які потрібно розглянути, щоб вирішити ситуацію, тобто розділити проблему на частини, з якими можна працювати почергово  («їсти слона по частинках»).
Сформулювати порядок денний. Упорядкувати теми / категорії питань щодо їхньої важливості.

Цільовий підсумок.
 

Умови успішного проведення третьої стадії:
Формулювання запитань, які спрямовують до досягнення результату
Залучення обох сторін до обговорення
Виявлення інтересів, що знаходяться за позиціями
Розпізнання спільних інтересів
Погляд на ситуацію під іншим кутом, зміна бачення
Проведення індивідуальних сесій у разі необхідності
Поділ проблеми на менші частини
Підкреслення досягнутого прогресу. 
Формулювання цільового підсумку

 

Цільовий підсумок:
Медіатор підсумовує визначені учасниками теми \ питання, узгоджує порядок їх розгляду, акцентує увагу на спільних інтересах та очікуваннях від процесу медіації.

 4. Пошук альтернатив.

Мета: спрямування зусиль учасників на розгляд і аналіз можливих альтернатив, шляхів, способів розв’язання проблеми.
Завдання:
Висловити максимально можливу кількість рішень проблемної ситуації, використовуючи техніку «Генератор альтернатив»  та метод «мозкової атаки».

 

Кроки
Запропонувати учасникам висловитись з приводу шляхів рішення  проблемної ситуації
Записати всі варіанти відповідей без оцінки, підтримувати будь-яку висловлену ідею
Цільовий підсумок

Умови успішного проведення четвертої  стадії:
Творче дослідження можливостей виходу з ситуації, що склалася
Вільне висловлення пропозицій методом «мозкової атаки»
Підтримка балансу сил сторін
Стимуляція учасників до пошуку нових пропозицій, які могли б задовольнити всіх краще, ніж попередні 
Допомога учасникам у формулюванні тих пропозицій, які у них вже є
Генерування пропозицій з боку медіатора.
Формулювання цільового підсумку

 

Цільовий підсумок:
Підсумок прогресу, акцентування уваги на моментах згоди.


5. Оцінка висловлених ідей і вибір рішення
Мета: проведення перемовин з позиції «виграв-виграв» і вибір найбільш доцільного варіанту розв’язання проблемної ситуації відповідно до узгоджених критеріїв.
Завдання: сприяти прийняттю оптимального рішення проблемної ситуації, використовуючи техніки пошуку інтегративного рішення

Кроки та умови успішного проведення п’ятої  стадії:
Встановлення об’єктивних критеріїв для оцінювання варіантів вибору (критерії оцінки рішення: реальне, можливе, конкретне та справедливе).
Оцінка варіантів вибору згідно з критеріями. 
Вибір найоптимальнішого варіанту
Формулювання цільового підсумку

Цільовий підсумок
Підсумок прогресу і акцентування уваги на новому розумінні та згоді стосовно кожної розглянутої теми або питань
Зосередження уваги на майбутніх взаєминах

 6. Заключна стадія. Складання «медіаційного рішення»

Мир можливий !!!

Мета: складання «медіаційного рішення», в якому б були чітко прописані прийняті учасниками рішення та їхня відповідальність щодо пунктів угоди (конкретні дії: «Що кожен має зробити, щоб ситуація була вичерпана?»); конструктивне завершення процесу медіації. «Медіаційне рішення» складається за потребою.

Кроки та умови успішного проведення шостої стадії:
Зробити короткий підсумок досягнутого та визнати роботу сторін під час медіації. Огляд «успіхів» та досягнень, стратегій подолання труднощів; емоційних чинників, що сприяли успішному завершенню процесу тощо.
Скласти і підписати «медіаційне рішення» (якщо письмовий документ необхідний), обговорити відповідальність учасників щодо пунктів угоди та терміни виконання зобов’язань. 
Уточнити розуміння учасниками, як має бути впроваджено «медіаційне рішення».
Дослідити подальший розвиток ситуації, обговорити доцільність перевірки виконання сторонами «медіаційного рішення».
Роздати учасникам анкету оцінки процесу медіації.
Подякувати усім за плідну роботу.