Тренінг емоційної компетентності
МЕНЮ
«Арифметика емоцій»

Психологічний інструментарій. Якщо людина переживає емоцію, значить вона для чогось потрібна!

 

«ТАНЕЦЬ ЖИТТЯ»

Метафоричні асоціативні карти. Психологічний інструментарій для дослідження важливих
тем через метафору танцю

«УПРАВЛЯЮ СОБОЮ»

Ламіновані картки з психологічними техніками. 
30 комунікативних + 30 управління емоціями + 30 тілесних практик!!! 

"Шепіт емоцій"

 Психологічний інструментарій.  Емоції «прагнуть» бути прожитими і відреагованими, потреби задоволеними, а внутрішні конфлікти залагодженими!

"Дари мудрості"

Психологічний інструментарій. У висловах колоди «Дари мудрості» кожен знаходить подарунок − відповідь на своє запитання!

"Магія запитань"

 

Психологічний інструментарій. 130 коучингових запитань, що мобілізують енергію та спрямовують до бажаного результату. 

Тренінг емоційної компетентності

НАВЧАЛЬНЕ ВИДАННЯ


Матійків Ірина Миколаївна


ТРЕНІНГ ЕМОЦІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ

Навчально-методичний посібник

Літературний редактор Н. Б. Патола

Верстка А. О. Басін

Обкладинка П. В. Резніков

Підписано до друку 23.10.2012 р. Формат 70х100 1/16
Гарнітура Times. Друк офс. Папір офс.

Ум. друк. арк. 10,4

Наклад 300 пр.

Видано державним коштом.

Продаж заборонено.

Видавництво «Педагогічна думка» 04053, м. Київ, вул. Артема, 52-а, 
корп. 2; тел./факс: (044) 484-30-71

Свідоцтво про внесення суб’єкта видавничої справи до Державного реєстру видавців, виготовників розповсюджувачів видавничої продукції 
Серія ДК № 3563 від 28.08.2009 р.