Тренінг емоційної компетентності
Колода карт «Арифметика емоцій»

Психологічний інструментарій

МЕТАФОРИЧНІ АСОЦІАТИВНІ КАРТИ «ТАНЕЦЬ ЖИТТЯ»

Інструмент для дослідження життєво-важливих
тем через метафору танцю

КАРТКИ З ПСИХОЛОГІЧНИМИ ТЕХНІКАМИ «УПРАВЛЯЮ СОБОЮ»

90 психологічних технік для пізнання себе та інших

Тренінг емоційної компетентності

НАВЧАЛЬНЕ ВИДАННЯ


Матійків Ірина Миколаївна


ТРЕНІНГ ЕМОЦІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ

Навчально-методичний посібник

Літературний редактор Н. Б. Патола

Верстка А. О. Басін

Обкладинка П. В. Резніков

Підписано до друку 23.10.2012 р. Формат 70х100 1/16
Гарнітура Times. Друк офс. Папір офс.

Ум. друк. арк. 10,4

Наклад 300 пр.

Видано державним коштом.

Продаж заборонено.

Видавництво «Педагогічна думка» 04053, м. Київ, вул. Артема, 52-а, 
корп. 2; тел./факс: (044) 484-30-71

Свідоцтво про внесення суб’єкта видавничої справи до Державного реєстру видавців, виготовників розповсюджувачів видавничої продукції 
Серія ДК № 3563 від 28.08.2009 р.